Thử nghiệm sản phẩm

Thử nghiệm sản phẩm

Kiểm tra thu nhập vật chất(1)

Kiểm tra vật chất thu nhập

Thu nhập-vật tư-kiểm tra-(3)

Kiểm tra vật chất thu nhập

Thu nhập-vật tư-kiểm tra-(2)

Kiểm tra vật chất thu nhập

Thu nhập-vật chất-kiểm tra giữa chừng-(1)

Kiểm tra giữa kỳ tài liệu thu nhập

100-kiểm tra trước khi đóng gói-(4)

Kiểm tra 100% trước khi đóng gói

100-kiểm tra trước khi đóng gói-(5)

Kiểm tra 100% trước khi đóng gói

100-kiểm tra trước khi đóng gói-(6)

Kiểm tra 100% trước khi đóng gói

100-kiểm tra trước khi đóng gói-(2)

Kiểm tra 100% trước khi đóng gói

100-kiểm tra trước khi đóng gói-(3)

Kiểm tra 100% trước khi đóng gói