Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Thiết kế

01. Thiết kế

ép phun

02. Ép phun

Kiểm tra vật liệu đến

03. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào

Kho bãi

04. Kho bãi

Cuộc họp

05. Hội

Kiểm tra toàn diện trung gian

06. Kiểm tra toàn diện trung cấp

Bao bì

07. Bao bì

Kho bãi

08. Kho bãi

Lô hàng

09. Lô hàng